20 март 2011

Откъс от Райковски дамаскин

Откъс от дамаскин, писан в Райково (Смолян) в средата на XIX век:

ИЗ „ПАТИЛУТУ И ТЕГЛИЛУТУ НА ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА”

…И ни можи да найде Пилат на Иисуса некаф кабахат за прибивание. Излезе Пилат и рече на чифутете: аз ни найдах некаф кабахат на тое чилек. А тие ут далече викаха: земи гу, земи и распни гу на корст. Пилат рече, искаше да ги усрамути: ваше ли цар да прикувам на корст. Тие рекаха: ние друг немаме цар лу кесара, оти ага ни правиш кату е рекал кесар ще да станиш кабахатлие, защо той хми рече оти е цар и са нариче син Божий и сас Бога раван са прави.
И ут тее думи Пилат млогу са уплаши и рече Пилат да утведат Иисуса на скришну месту. И утиде Пилат и пак гу питаше склету: кой си ти и защо чифутете духодат нах мене, какво си лошну сторил? И пак Иисус малчеше. И пак гу Пилат питаше: цар ли си ти? Той е рекал, оти аз съм цар, ами моету царцку ни е ут сае диние, да беше царстфуту мое ут сае диние, моиат аскер ни щеха да уставет вам да ма фаните, ами щеха да сторет неква кавга да ма ни уставет мене на чифуцките роки. И пак Пилат гу пупита: син ли си Божий? И гу устави и рече на чифутете: истина ви викам, нищу кабахат за умиралката не находам на тое чилек. Ищеше Пилат да гу пусне и рече пак Пилат на чифутете: вие имате хадет на ката Велиден да ви харизувам ут кабахатлиете един и ага речете да ви харизам сое Иисус Назаранина. И тие викаха сас гулем глас: не той, не, ами да пусним Варава. Тое Варава беше хайдутин и прибиваше людиете, та беше затворен фав тевница…